Part 24
!

1/2 Nylon insert Nuts

1/2 Nylon insert Nuts